ஷாங்காயில் இருந்து தமிழ் வணக்கம்!
2020-12-18 16:26:45

“ஷாங்காயில் இருந்து தமிழ் வணக்கம்!”

நடனப் போட்டி வெற்றியாளர் தேன்மொழிக்கு சிறப்புப் பரிசு என்ன?

தேன்மொழி மற்றும் இலக்கியா செல்லும் அடுத்த நகரம் என்ன?  நீங்கள் ஊகியுங்கள்...

அவர்கள் எந்த நகருக்குச் செல்ல வேண்டுமென நீங்கள் விரும்பறீங்க...