பாரம்பரிய வழியில் உங்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
2021-02-09 16:07:27

பாரம்பரிய வழிமுறையில் உங்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்_fororder_1

பாரம்பரிய வழிமுறையில் உங்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்_fororder_2

பாரம்பரிய வழிமுறையில் உங்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்_fororder_3

சீனப் புத்தாண்டு விழாவான வசந்த விழா விரைவில் வருகிறது. இதை முன்னிட்டு, “சுன்லியான்” என்ற சீனத் தனிச்சிறப்பு மிக்க மற்றும் பாரம்பரிய வழியில் நண்பர்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம்.