“ஒவ்வொரு தொல் பொருளுக்கும் கதை உண்டு” அத்தியாயம் 4 –புயாவ் எனும் சிகை அலங்காரப் பொருள்
2021-02-11 16:31:21

“ஒவ்வொரு தொல் பொருளுக்கும் கதை உண்டு” அத்தியாயம் 4 –புயாவ் எனும் சிகை அலங்காரப் பொருள். தொல் பொருட்கள் உங்களுக்கு வழங்கும் செய்தி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். இத்தகைய செய்திகள் தொடரும். கவனியுங்கள்