இது கட்டாய உழைப்பா?
2021-03-26 16:07:24

இது கட்டாய உழைப்பா? இப்போது சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்திலுள்ள மக்கள் பருத்தியை எப்படி எடுக்கின்றனர் என்று பார்ப்போம்.