• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International

கடலிலான பாதுகாப்புக் கடமை
பன்னாட்டுப் போர் கப்பல்களின் அணி வகுப்பு
சீனக் கடற்படையின் வைர விழா அணி வகுப்பு நடவடிக்கை
சீனக் கடற்படையின் வைர விழா அணி வகுப்பு 
இணக்கமான கடல் சூழல்
சீனக் கடற்படையின் வளர்ச்சி
சீன கடற்படைவின் 60வது ஆண்டு நிறைவு
மேலும்>>
நிழற்படங்கள்

கடற்படையைப் பார்வையிடுவது

கடற்படையைப் பார்வையிடுவது

வெளிநாட்டு ராணுவ பிரதிநிதிகள்
மேலும்>>