• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• பன்னாட்டுப் போர் கப்பல்களின் அணி வகுப்பு 2009YY04MM23DD
• சீனக் கடற்படையின் வைர விழா அணி வகுப்பு நடவடிக்கை 2009YY04MM23DD
• சீனக் கடற்படையின் வைர விழா அணி வகுப்பு  2009YY04MM23DD
• இணக்கமான கடல் சூழல் 2009YY04MM22DD
• சீனக் கடற்படையின் வளர்ச்சி 2009YY04MM21DD
• சீன கடற்படைவின் 60வது ஆண்டு நிறைவு 2009YY04MM20DD
• கடல் இராணுவ பயிற்சி 2009YY04MM20DD
• பல நாட்டு கடல் படை பயிற்சி தொடங்கும் 2009YY04MM20DD
• கடலிலான பாதுகாப்புக் கடமை 2009YY04MM19DD