• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• மங்கள மது 2009-03-30
• மது பாடல் 2009-02-27
• அழகான Renzengwangmu 2009-02-27
• சோங்பாலாங்சோ 2009-02-27
• அமலெஹோ 2009-02-27
• தாமா பூ போன்ற காதலி 2008-07-11