• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• மிகச்சிறப்பான துவக்க விழா 2008/08/09
• சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் பணிக்கான பாராட்டு 2008/08/09
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி சீனாவை மாற்றுவது 2008/07/21
• பெய்சிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு 2008/07/12
• சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவின் கௌரவ தலைவர் Samaranchஇன் கருத்து 2008/04/11
• பெய்சிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி மீதான நம்பிக்கை 2008/04/10
• Roggeவின் கருத்து 2008/02/13