• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• நிலநடுக்கத்திற்கான நினைவுக் கூட்டம் 2009-05-12
• நிலநடுக்கத்தின் ஓராண்டு நினைவு 2009-05-12
• முதலாண்டு நினைவு நடவடிக்கையின் நேரடி ஒலிபரப்பு 2009-05-11
• சிச்சுவானில் புனரமைப்புப் பணி 2009-05-08
• சீன நிதி அமைச்சக அதிகாரியின் கருத்து 2009-05-08
• சீனாவில் நிலநடுக்கத்திற்குப் பிந்திய புனரமைப்புப் பணி 2009-05-08
• சிச்சுவான் மாநிலத்தின் போக்குவரத்து 2009-04-26
• சிச்சுவானில் மறு வேலைவாய்ப்பு 2009-03-22
• வென்ச்சுவான் நிலநடுக்கத்துக்கான கடன் திட்டம் 2009-03-20