• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• தங்கப் பதக்க வரிசை 2008YY08MM22DD
• 21ம் நாளில் தங்கப் பதக்க வரிசை 2008YY08MM21DD
• தங்கப் பதக்க வரிசையில் வளர்ச்சி நிலைமை 2008YY08MM19DD
• 19ம் நாளில் தங்கப் பதக்க வரிசை 2008YY08MM19DD
• நிறைவடைந்த 11   போட்டிகளின் பதிவு 2008YY08MM18DD
• 18ம் நாளில் தங்கப் பதக்க வரிசை 2008YY08MM18DD
• தங்கப் பதக்க வரிசை 2008YY08MM17DD
• தங்க வரிசை 2008YY08MM17DD
• 400 மீட்டர் ஆடவர் நால்வர் சுதந்தர பாணி தொடர் நீச்சல் போட்டி 2008YY08MM11DD
• மகளிர் 400மீட்டர் சுதந்திர நீச்சல் போட்டி 2008YY08MM11DD
• ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் பெற்றவர்கள் 2008YY08MM11DD
• புதிய உலகச் சாதனை 2008YY08MM11DD
• 100 மீட்டர் மகளிர் வண்ணத்துபூச்சி பாணி நீச்சல் போட்டி 2008YY08MM11DD
• ஆடவர் 56 கிலோ எடை பிரிவு பளுத்தூக்கலின் போட்டி 2008YY08MM10DD
• வில்வித்தை போட்டி 2008YY08MM10DD
• மகளிர் 52 கிலோ எடைப் பிரிவு ஜுடோ போட்டி 2008YY08MM10DD
• ஒலிம்பிக் போட்டி பதக்க வரிசை 2008YY08MM10DD
• ஆடவர் 10 மீட்டர் கைத்துப்பாக்கி 2008YY08MM09DD
• ஒலிம்பிக் போட்டி பதக்க வரிசை 2008YY08MM09DD
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டியின் முதலாவது தங்க பதக்கம் 2008YY08MM09DD
• சீனாவுக்காக முதலாவது தங்க பதக்கம் 2008YY08MM09DD