• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• சீனாவின் தூய்மைகேடற்ற தேயிலை தொழில்

• சிங்கியாங் உற்பத்திப்படை

• சிங்கியாங்கின் உயிர் துடிப்பான பொருளாதாரம்

• Liao Ning மாநிலத்து அரசு சார் தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி

• கறவைப் பசு வளர்ப்பது

• வளமடைந்த திபெத் இடையர் டாங் சங்

• திபெத் இன விவசாயிகளின் மாற்றம்

• வளமடைந்த திபெத் இன விவசாயி அ லு
1 2 3 4 5 6 7 8