• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• சிங்கியாங்கின் திராட்சைப்பழம்

• பழ வாசனை வீசும் சிங்கியாங்

• ஹுவா சி கிராமத்தின் வளர்ச்சி

• மாறி வருகின்ற ஹுவா சி கிராமம்

• தாக்லமான் பாலைவனத்தில் காடு வளர்ப்புத் திட்டப்பணி

• பாலைவனத்தில் தாவரத்தோட்டம்

• சிங்கியாங்கின் வளர்ச்சி

• மூலவளம் மிகுந்த சிங்கியாங் விகுர் தன்னாட்சிப் பிரதேசம்
1 2 3 4 5 6 7 8