• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 

• பாலைவனத்தில் திராட்சை தோட்டம்

• வூ சி நகரின் பொருளாதார வளர்ச்சி

• கறவைபசுக்களை வளர்ப்பது

• கறவைபசுக்களை வளர்ப்பதன் மூலம் வளமடைவது

• சிங் யாங் மாவட்டத்தில் சுரங்க அகழ்வு

• பின்னணிச் சேவை தொழில்

• சீனாவின் பின்னணிச் சேவை தொழில்

• சீனாவில் கார் உற்பத்தி
1 2 3 4 5 6 7 8