• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• தீபத் தொடரோட்டம் 2008/09/06
• ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/09/05
• பெய்சிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/09/05
• லோயாங் நகரில் தீபத்தொடரோட்டம் 2008/09/04
• லோயாங் நகரில் தீபத்தொடரோட்டம் 2008/09/04
• ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/09/03
• தாலியன் நகரில் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/09/03
• பெய்சிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/09/02
• பெய்சிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி 2008/09/01
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் தீபம் ஷாங்காய் சென்றடைந்தது 2008/09/01
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றவர்களுக்கான ஒலிம்பிக் 2008/08/31
• பெய்ஜிங் ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் தீபம் 2008/08/29
• பெய்ஜிங்கில் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/08/06