• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• போதலா மாளிகையைச் சேர்ந்த மதிப்புக்குரிய அரிய பொருட்கள் 2009-08-12
• லாசாவிலுள்ள புகழ்பெற்ற வீதி 2009-06-14
• திபெத்தின் கல்வி பற்றி 2009-04-17
• திபெத் மொழியின் உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி 2009-04-09
• திபெத் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி 2009-03-25
• மேய் லி பனிமலை சுற்றுலா 2009-01-09
• சீனாவின் திபெத்திய மருத்தும் பெற்ற முன்னேற்றம் 2008-11-14
• திபெத் நாட்டுப்புற பண்பாட்டு அ 2008-10-24
• திபெத் சுற்றுலா 2008-07-17
• திபெத்துக்கான நடுவண் அரசின் ஆதரவு 2008-03-18
• அமைதியாகியுள்ள லாசா 2008-03-18
• திபெத்தின் வளர்ச்சி தடுக்கப்பட முடியாதது 2008-03-18
• திபெத் அரசின் நடவடிக்கை 2008-03-17
• திபெத்திற்கு அறிவியல் தொழில் நுட்ப உதவி 2008-03-17
• சிங்குவா செய்தி நிறுவனத்தின் கட்டுரை 2008-03-17
• லாசாவில் நிகழ்ந்த நாச வேலை 2008-03-15
• புனித ஏரிக்கரையில் திபெத் இளைஞர் ஒருவரின் வாழ்க்கை 2007-12-07
• திபெத் பண்பாட்டு வாரம் கர்மேக் குடியரசில் நடைபெற்றது 2007-09-13