• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• காய் பெங்கில் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/07/26
• ஹெ நான் மாநிலத்தின் செங் சோ நகரில் பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/07/25
• ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்ட நடவடிக்கை 2008/07/23
• ஜி நான் நகரில் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/07/23
• ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்ட நடவடிக்கை 2008/07/21
• ஆன் சான் நகரில் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/07/18
• யான் பியானில் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/07/16
• ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்ட நடவடிக்கை 2008/07/15
• சி ச்சி ஹா ஏரில் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/07/13
• நிங் சியாவில் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/06/29
• செயற்கை கோள் ஏவு மையத்தில் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/06/28
• தீபத் தொடரோட்டம் 2008/06/26
• ஷி நிங் நகரில் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/06/24
• சென் யீ நகரில் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/06/14
• குவாங்சியில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/06/06
• யுயெ யாங்கில் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/06/03
• யி சாங் நகரில் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/06/01
• ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/05/28
• ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/05/27
• ஷாங்காயில் பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் தீபத் தொடரோட்டம் 2008/05/23
• ஒலிம்பிக் தீபத்தொடரோட்டம் 3 நாட்களாக நிறுத்தப்படும் 2008/05/18
• வென்ச்சோ நகரிலான தீபத் தொடரோட்டம் 2008/05/17
• ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்திலான ஒலிம்பிக் தீபத்தொட்டரோட்டம் பற்றிய நேபாள செய்தி ஊடகங்களின் கவனம் 2008/05/09
• சீனாவின் Shen Zhen நகரில் தீபத்தொடரோட்டம் 2008/05/08
• சிங்கப்பூர் செய்தி ஊடகங்களின் செய்திகள் 2008/05/08
• புனித்த தீபம் ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்தின் உச்சியில் எட்டுவது பற்றிய இந்திய செய்தி ஊடகங்களின் கருத்து 2008/05/08
• ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்தின் உச்சியை வெற்றிகரமாக அடந்த ஒலிம்பிக் தீபம் 2008/05/08
• சீனாவின் குவாங் சோ மாநகரில் தீப்த்தொடரோட்டம் 2008/05/07
• சீனாவின் Hai Nan மாநிலத்தில் தீப்த்தொடரோட்டம் 2008/05/06
• பெய்சிங் ஒலிம்பிக் தீபம் ஜப்பானுக்குச் சென்றது 2008/04/25
1 2 3