• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஹுசிந்தாவ்- Lien Chan சந்திப்பு 2009-11-14
• ஹுசிந்தாவின் பயணம் 2009-02-18
• சீன-தான்சானிய ஒத்துழைப்பு 2009-02-15
• ஹுசிந்தாவின் தான்சானிய அரசு முறை பயணம் 2009-02-15
• சீன அரசுத் தலைவரின் பயணம் 2009-02-10
• பெய்ஜிங்குக்குத் திரும்பிய ஹுசிந்தாவ் 2008-11-27
• ஹு சிந்தாவ்-மெத்வதேவ் சந்திப்பு 2008-11-24
• ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பு 2008-11-23
• தனித்தனியான சந்திப்பு 2008-11-23
• ஹூசிந்தாவின் விருப்பம் 2008-11-21
• சீன-பெருவின் இன்பமான எதிர்காலம் 2008-11-21
• ஹுசிந்தாவ்- Alan Garcia பேச்சுவார்த்தை 2008-11-20
• சீன மற்றும் கியூப தலைவர்களின் பேச்சுவார்த்தை 2008-11-19
• ஹூ சிந்தாவின் பயணத்துக்கான பாராட்டு 2008-11-18
• கியூபாவில் பயணம் 2008-11-18
• ஹுசிந்தாவின் பயணம் 2008-11-18
• கோஸ்டாரிக்காவில் பயணம் 2008-11-18
• கோஸ்டாரிக்காவில் ஹுசிந்தாவின் பயணம் 2008-11-17
• அரசுத் தலைவர் ஹு சிந்தாவின் வேண்டுகோள் 2008-11-16
• ஹுசிந்தாவ்-திமித்ரி மெத்வதேவ் சந்திப்பு 2008-11-16
• நிதி உச்சி மாநாட்டுக்கான விருப்பம் 2008-11-15
• ஹூ ச்சின் தாவின் பயணம் 2008-11-14