• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• ஊனமுற்றோர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்கான ஆயத்தப் பணியின் இறுதி கட்டம் 2008/08/26
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா ஆ 2008/08/24
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் நிறைவு விழா அ 2008/08/24
• ஒழுங்கான முறையிலான பெய்சிங் ஒலிம்பிக் சுற்றுலா 2008/08/22
• உலகை நோக்கியுள்ள சீனா 2008/08/19
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியின் போதான சுற்றுலா நிலைமை 2008/08/13
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் துவக்க விழாவுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆ  2008/08/09
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் துவக்க விழாவுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி அ  2008/08/09
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் துவக்க விழாவுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி எ  2008/08/09
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் துவக்க விழாவுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஈ 2008/08/08
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் துவக்க விழாவுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி இ 2008/08/08
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் துவக்க விழாவுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆ 2008/08/08
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் துவக்க விழாவுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி அ 2008/08/08
• போட்டிகளில் பங்கெடுக்கும் தகுதியை பெற்றுள்ள பத்தாயிரக்கணக்கான வீரர்கள் 2008/08/08
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்கான மருத்துவ உத்தரவாதம் 2008/07/31
• மானிட வள ஒலிம்பிக்கின் முக்கியத்துவம் 2008/07/18
• தூய்மையான ஒலிம்பிக் என்ற கருத்து 2008/07/14
• தாராளமாக சுவாசியுங்கள் 2008/07/07
• புகை தடுப்புக்கான முயற்சி 2008/05/01
• உலக மக்களின் கூட்டு விருப்பம்—ஒலிம்பிக் எழுச்சி 2008/04/30
• பெய்ஜிங் ஒலிம்பிக் காற்று தரத்திற்கான முயற்சி 2008/04/15
• பெய்சிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்கான காற்று கட்டுப்பாட்டுப் பணிகள் 2008/04/14
• பெய்சிங் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி மீதான நம்பிக்கை 2008/04/10
• ஒலிம்பிக் சீனப் பயணம் 2008/04/07