• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
தாய்ஷான் மலை (அ)
ஏமேய்ஷான் மலை (ஆ)
ஏமேய்ஷான் மலை (அ)
ஹுவாங்ஷான் மலையில் சுற்றுலா வழிகாட்டி (ஈ)
ஹுவாங்ஷான் மலையில் சுற்றுலா வழிக்காட்டி (இ)
ஹுவாங்ஷான் மலையில் சுற்றுலா வழிக்காட்டி (ஆ)
ஹுவாங்ஷான் மலையில் சுற்றுலா வழிக்காட்டி (அ)
குளிர்காலத்தில் ஹுவாங்ஷான் மலையின் பனிக் காட்சி
ஹுவாங்ஷான் மலையின் சிறப்பான கற்பாறைகள்
ஹுவாங்ஷான் மலையின் அதிசயமான தேவதாரு மரங்கள்
ஹுவாங்ஷான் மலையின் காட்சிப் பிரதேசம்
ஹுவாங்ஷான் மலையின் சுருக்கம்
பிங்திங்ஷான் படுகொலை நினைவு மண்டபம்
பூஷூன் போர்க் கைதிகள் சிறை
லெய்பேங் நினைவு மண்டபம்
சாயெர்ஹூ காட்சிப் பிரதேசம்
பண்டைய "ஹெது ஆல" நகரம் (ஆ)
பண்டைய "ஹெது ஆல" நகரம் (அ)
சான் குவய் ஷி காட்டுப் பூங்கா
ச்சிங் வம்சக்காலத்திலான யோங்லிங் கல்லறை (ஆ)
ச்சிங் வம்சக்காலத்திலான யோங்லிங் கல்லறை (அ)
தாஹுவொஃபாங் நீர்த்தேக்கம்
சின்ஜியாங்கிலுள்ள கனாஸ் இயற்கைக் காட்சி மண்டலம்
சி ஹூ ஏரி
பெய்ஜிங்கின் சியென்மன் வீதி
ரியூய்தான் ஏரி (ஆ)
ரியூய்தான் ஏரி
லோங் மென் குகை
துன்ஹுவாங்கிலான மொகௌ குகை
ச்சோ ச்சேங் யுவான் தோட்டம்
1 2 3 4 5 6 7 8 9