• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• பனிச் சறுக்கல் 2005-12-26
• லுங்ச்சி அடுக்கு முறை சாகுபடி வயல் 2005-12-22
• சியாமன் நகரில் சுற்றுலா 2005-12-19
• சமையல் கலை நாட்டில் சுற்றுலா 2005-12-15
• ஷாங்சியில் மதச் சுற்றுலா 2005-12-12
• சீனாவின் மெய்லி உறைபனி மலை 2005-12-08
• ஹார்பின் நகரில் விளக்கும் பனிக்கட்டி சிற்பமும் 2005-12-05
• சீன சிங்ஜியாங்கில் பண்டைய ஹௌதியென் நகரம் 2005-12-02
• போ ஓவில் சுற்றுலா 2005-11-28
• பெய்ச்சிங் வன மிருகக் காட்சிசாலை 2005-11-24
• சுவையான சீன உணவு 2005-11-21
• சுற்றுலா துறையும் சிங்ஜியாங் மக்களின் புதிய வாழ்க்கையும் 2005-11-17
• சொங்மிங் தீவு 2005-11-14
• சுற்றுலா துறையினால் சிங்ஜியாங் மக்களுக்குக் கிடைத்த புதிய வாழ்க்கை
 2005-11-10
• திசான் ஏரி 2005-11-07
• சியுவான்சி காட்சித் தலம் 2005-11-03
• சாசின் தீவும் ஹென்சான் தீவும் 2005-10-31
• சீனாவின் பழங்கால வீடுகள்
 2005-10-27
• சாங்காய் கீழை முத்து வானொலி-தொலைக்காட்சிக் கோபுரம் 2005-10-24
• பேருந்தில் சுற்றுலா 2005-10-20
• வூயி மலையில் சுற்றுலா பற்றிய தகவல் 2005-10-19
• பேருந்து மூலம் சுற்றுலா 2005-10-13
• பெய்ச்சிங் மாரத்தன் ஓட்டம் 2005-09-29
• பெய்ச்சிங்கிலுள்ள இத்தாலி உணவகம் 2005-09-15
• யாங்சு நகரின் இயற்கை காட்சி 2005-09-12
• லிச்சியாங் ஆற்றங்கரை பகுதி மக்களின் வாழ்க்கை 2005-09-08
• பெய்ச்சிங்கில் தாய்லாந்து உணவகம் 2005-09-01
• பெய்ச்சிங்கிலுள்ள தாய்லாந்து உணவகம் 2005-08-25
• தொங் இன ஊரில் சுற்றுலா 2005-08-18
• தர்பான்(TURPAN)நகரம் 2005-08-11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13