• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• திபெத் தன்னாட்சிப் பிரதேச தலைவரின் கருத்து 2006-03-12
• மேற்கு சீனாவில் சுற்றுலா நெறி 2006-02-26
• திபெத் மொழி இணைய தளம் 2006-02-26
• திபெத்தில் சுற்றுலா வட்டச்சாலை 2006-02-15
• பத்தாவது உலக சதுப்பு நில நாள் 2006-02-02
• திபெத்தின் கேச்சார் மன்னர் காவியம் 2006-01-22
• திபெத்தில் இயற்கை சூழல் பாதுகாப்பு மண்டலங்கள் 2006-01-03
• திபெத் மொழி ஒலிபருப்பு இணையம் 2005-12-20
• கோயிலில் 11வது Bainqen இன் நடவடிக்கை 2005-12-18
• திபெத்தில் பயணம் 2005-12-18
• மக்கள் விரும்பிய திபெத் புத்த மத தலைவர் 2005-12-08
• தேச ஒற்றுமைக்கு பங்காற்றுதல் 2005-12-08
• சீனாவின் முதலாவது திபெத் இன கல்வி இணையம் 2005-11-08
• சீன திபெத் இயல்நிபுணர் குழுவின் பயணம் 2005-11-04
• சீன திபெத்தியல் அறிஞர்கள் மற்றும் வாழும் புத்தர்களின் பிரெஞ்சு பயணம் 2005-11-03
• திபெத்தியல் பரிமாற்ற நடவடிக்கை 2005-10-28
• சிங்ஹேய்-திபெத் இருப்புப்பாதை 2005-10-15
• திபெத் பற்றிய கருத்தரங்கு 2005-09-22
• சீனத் திபெத்தியலாளரின் அறிக்கை 2005-09-20
• திபெத் நிர்வாக கிராமத்தில் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி 2005-09-19
• ரஷியாவில் திபெத் பற்றிய படக்காட்சி 2005-09-16
• திபெத்திற்கு வாழ்த்து 2005-09-02
• பிரதேத்தின் 40வது ஆண்டு நிறைவு கொண்டாட்டம் 2005-09-01
• ஜியா சிங்லினின் உரை 2005-09-01
• திபெதில் கொண்டாட்ட கூட்டம் 2005-09-01
• தேச ஒற்றுமையை பேணிக்காப்பது 2005-08-31
• திபெத் உருவாக்கத்தின் 40வது ஆண்டு நிறைவு 2005-08-31
• டன்மார்க்கிலும் இத்தாலியிலும் சீன திபெத் பண்பாட்டு வாரம் 2005-08-30
• திபெத்தின் கல்வி துறை 2005-08-29
• தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் 40வது உருவாக்க ஆண்டு நிறைவு 2005-08-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15